Pro zaměstnavatele

Age management

zaměřeno na zaměstnavatele a zaměstnance

trápí vás

vysoká fluktuace
časté pracovní neschopnosti
špatné pracovní vztahy
vyčerpanost a únava
neobsazené pracovní pozice
časté odchody do důchodu

přínos pro zaměstnavatele

personální stabilita
snížená nemocnost
zdravá firemní kultura
vysoká pracovní výkonnost
zdravá věková diverzita
vhodná organizace práce

přínos pro zaměstnance

jistota práce
posílené zdraví
pohoda na pracovišti
motivace k práci
kariérní růst
radost z práce

Provedeme Vás strategií dlouhodobé udržitelnosti a prosperity

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

Příjemnou interaktivní formou Vás seznámíme: 

 • s problematikou věku a stárnutí na pracovišti 
 • s konceptem pracovní schopnosti jako základním prvkem systému Age managementu (AM)
 • s nástrojem na měření pracovní schopnosti
 • s postupem pro zpracování plánu zavádění AM do praxe 

VSTUPNÍ AUDIT

Provedeme analýzu vaší organizace v oblastech:

 • řízení věkové struktury zaměstnanců
 • firemní kultury
 • péče o zaměstnance
 • personálních činností s ohledem na věk a rovné příležitosti

Formy práce:

 • řízené rozhovory
 • standardizovaný dotazník
 • provádí dva auditoři na pracovišti zaměstnavatele 1 – 2 dny
 • standardizované vyhodnocení dat

Výstupní zpráva obsahuje:

 • číselnou i grafickou sumarizaci naplňování pilířů Age managementu
 • interpretace získaných dat
 • doporučení pro dalších kroků k implementaci Age managementu 
 • návrh na aplikaci opatření Age managementu do personálních procesů

MĚŘENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Vyhodnotíme a číselně vyjádříme pracovní schopnost vašich zaměstnanců.

Formy práce:

 • skupinové vyplnění standardizovaného dotazníku 
 • délka cca 45 minut/skupina
 • provádí dva experti na pracovišti zaměstnavatele 
 • standardizované vyhodnocení dat

Výstupní zpráva pro zaměstnavatele obsahuje:

 • souhrnné vyhodnocení hodnot pracovní schopnosti měřených zaměstnanců
 • statistické vyhodnocení
 • interpretaci získaných dat
 • návrh na implementaci opatření Age managementu do oblasti personálního řízení

Výstupní zpráva pro zaměstnance obsahuje:

 • individuálně zpracovanou hodnotu jeho pracovní schopnosti
 • interpretace získaných dat
 • individuální doporučení na posilování pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech
 • nabídku na osobní konzultaci v délce 60 minut

PORADENSTVÍ A PODPORA PŘI ZAVÁDĚNÍ PRVKŮ AGE MANAGEMENTU DO PERSONÁLNÍCH PROCESŮ

Hlavní oblasti podpory:

 • znalost problematiky věku
 • změna postoje ke stárnutí
 • management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
 • kvalitní a funkční opatření age managementu
 • zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace
 • zvyšování  kompetencí
 • organizace práce a pracovního prostředí
 • work – life balanc

Formy práce:

 • konzultace (telefonická, na pracovišti)
 • interní vzdělávání managementu a zaměstnanců 
 • kontrolní měření

Profesní seniorita

Skupinová metoda Směrem k úspěšné profesní senioritě byla vyvinuta Finským institutem pracovního zdraví (FIOH) se sídlem v Helsinkách za účelem podpory duševní pohody, řízení vlastní životní kariéry a odborné kvalifikace zaměstnanců a vedoucích pracovníků v dnešním rychle se měnícím světem práce.

Při vytváření programu finští experti využili odborné informace a průzkum týkající se kontinuálního vzdělávání, zvládání pracovních povinností, motivace a podpory celkové duševní pohody.

Výsledky studie používání této metody realizované pracovníky FIOH v praxi ukázaly, že metoda vykazuje pokles výskytu symptomů deprese a snižuje počet zaměstnanců, kteří přemýšlí o předčasném odchodu do důchodu. Dále prokazatelně zvyšuje duševní kapacitu a pracovní motivaci během následujících sedmi měsíců po absolvování programu. Největší vliv měla tato metoda na pracovníky s vysokým pracovním vytížením a na nejmladší věkové skupiny.

Cíle:

 • rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry 
 • rozvíjet schopnost zvládat změny
 • podporovat účastníky při plánování pracovní kariéry a profesních cílů
 • podporovat duševní pohodu a pokračování jejich kariéry
 • předcházet syndromu vyhoření a depresi
 • zaměřovat se na prevenci předčasnému odchodu do důchodu (zejména v oblasti psychických problémů spojených s prací)
 • posilovat kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání
 • podporovat účastníky v úspěšném vykonávání práce
 • působit jako podpora pro HR manažery a pro odborníky v oblasti udržování a rozvoje pracovního zdraví a BOZ

 Forma práce:

 • skupinová metoda založená na společném sdílení
 • ve skupině 8 – 16 účastníků
 • provází dva lektoři – facilitátoři
 • délka 16 hodin (2x 8 nebo 4 x 4 hodiny)
 • k dispozici pracovní sešit účastníka

Up-skilling

Rozvíjejte své sociální dovednosti s našimi interaktivními kurzy. 
Od komunikace a týmové spolupráce po řešení konfliktů a vedení. Naše témata jsou zaměřena na posílení vaší sociální a emoční inteligence.

UP skilling_1

Krok za krokem k motivovanému týmu

Interaktivní kurz je zaměřený na rozvoj spolupráce v pracovním kolektivu, na podporu vnitřní motivace a týmové práce jako předpokladu pohody na pracovišti.

Cíle:

 • Podpora týmovosti a spolupráci na pracovišti
 • Rozpoznání vlastní role v týmu na základě vzájemného respektu a efektivní komunikace
 • Vytvořit pozitivní mentální obraz učení a významu získávání nových znalostí pro svoji kariéru
 • Rozpoznat příznaky stresu a objevit možné obranné mechanismy
DSC00038-Enhanced-NR

KONFLIKT - CESTA KE ZMĚNĚ A ZLEPŠENÍ

Interaktivní kurz je zaměřený na podporu předcházení konfliktům, vhodné komunikace při řešení konfliktů a posílení emoční inteligence.

Cíle:

 • Posílit efektivní komunikaci jako základ řešení konfliktů
 • Naučit se znát svoje potřeby  a hranice
 • Osvojit si základní pravidla předcházení konfliktům
 • Vnímat odlišnost jako právo každého člověka 
UP skilling_3

Věk je pouze číslo

Interaktivní kurz je zaměřený na podporu pracovní schopnosti jako základu aktivního stárnutí a prevence syndromu vyhoření.

Cíle:

 • Získat teoretické znalosti o věku a stárnutí
 • Rozvíjet  pracovní schopnost jako nástroj řízení vlastní kariéry
 • Naučit se techniky posilování dlouhodobé pracovní schopnosti
people, woman, travel-2591874.jpg

Jak zatočit se stresem

Interaktivní kurz je zaměřený na podporu duševního zdraví a aktivního přístupu k životu.

Cíle:

 • Získat teoretické znalosti stresu a syndromu vyhoření
 • Naučit se vnímat stres jako přirozenou součást života
 • Naučit se posilovat vnitřní resilienci vůči stresu 
Marcela_BNI_5

ZDRAVOU KOMUNIKACÍ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM

Interaktivní kurz je zaměřený na podporu nenásilné otevřené komunikace a na rozvoj komunikačních dovedností.

Cíle:

 • Získat teoretické znalosti podstaty různých způsobů komunikace
 • Rozlišit vhodné a nevhodné formy komunikace
 • Posílit schopnost vyjadřování vlastních pocitů a potřeb
 • Poznat důležitost oceňování v komunikaci
YEE00124-Enhanced-NR

FIREMNÍ KULTURA - ČAS NA ZMĚNU

Interaktivní kurz je zaměřený na podporu znalosti východisek a přístupů k rozvoji firemní kultury v souladu se strategickým záměrem společnosti.

Cíle:

 • Posílit transparentnost vedení vůči zaměstnancům
 • Identifikovat klíčové hodnoty a normy organizace
 • Podpořit tvorbu pracovního prostředí podporujícího spolupráci a sdílení informací
 • Umožnit zapojení zaměstnanců do plánovaných změn